Alia vidpunkto

Kion diris sinjoro Kabe?

“Ili restis la samaj, kvazaŭ mi forlasus hieraŭ Esperanton, nenio ŝanĝiĝis, ili parolas, paroladas, paroladas ĉiam la samon, ĉiam la samon…” Tiel diris al raportisto de Literatura Mondo la plej fama kabeinto de ĉiuj epokoj en 1931, dudek jarojn post kiam li forlasis la movadon. Ni republikigas la intervjuon kun Kazimierz Bein.

Intervjuo kun la plej fama Esperanta stilisto
Warszawa, 24. VI. 31.

“Ho, Kabe, Kabe, Kabe,

kia mister-malica forto vin povis de ni preni rabe?” mi preĝe murmuras, kiam mi en malgranda strato eniras korton. Super mia kapo pendas minace nigra ĉielo, fulmoj zigzagas, tondro krakas. Ŝajnas ke la ĉielo koleregas pro mia aŭdace peka ideo: intervjui lin! Kaj mia koro frapegas, kiam mi staras antaŭ la ŝildeto: Dr. Kazimierz Bein. Tiajn teruraĵojn mi aŭdis pri li, ke mi pensas, ke ĉiumomente la pordo malfermiĝos, aperos mistera homulo kaj per majstra bokso trafos mian verdan stelon, tiel ke mi falos malsupren la ŝtuparon kaj restos mortkuŝanta kun disfrakasitaj ostoj … sed ne, miaj karaj, ne, la vizitkarto, sur kiu estas presita precize “korespondanto de Literatura Mondo-Budapest”, kaŭzas ke post duona minuto mi staras vid-al-vide antaŭ sinjoro Kabe!

Homo forta, kvindekjara, ĝentila gesto, sofo, unua demando en Esperanto: “Ĉu mi povas paroli al vi Esperante, sinjoro Kabe?”

Lia respondo en pola lingvo: “Bone, demandu Esperante, tamen mi respondos pole, ĉar mi jam longe ne parolis Esperante kaj eble kelkfoje estus malfacile por mi…”

Do ni parolas pole, kaj poste ofte interplektas Esperantajn vortojn, aŭ frazojn. Sinjoro Kabe ankoraŭ ne forgesis la lingvon…

“Intervjuo?”

li diras iom mirigite. “Ĉu estas ia senco en tio, skribi pri homo, kiu iam estis fervora Esperantisto kaj hodiaŭ tute forlasis la movadon? Ĉu vi opinias ke tio estos bona legaĵo por viaj legantoj?”

“Sed sinjoro doktoro, kvankam vi ne estas plu inter ni, restas via nomo, viaj verkoj. Vi estas historia figuro: kiu jam ne vivas, kaj ni ĉiuj — precipe la literaturistoj — bedaŭras tion”.

Post tiaj enkondukaj vortoj ni komencas interbabili. La teruraĵoj estas tute malveraj. Li estas tre afabla, samideana, ni diskutas pri lingvaj problemoj dum du horoj, la fulmoj plu zigzagas, la tondro krakas, la pluvo torentas. Junulo, reprezentanto de la postmilita movado, kaj maljunulo, eksbatalanto kaj eminentulo, sidas unu kontraŭ la alia. Kaj jen, jen mi sentas tute strange la eksterordinarecon de la momento: tra la ĉambro blovas la spirito de la jaro 1910!..

“Dum sep jaroj mi estis Esperantisto (1903–1910) kaj kvar kongresojn Boulogne s. M., Cambridge, Genève, Dresden mi ĉeestis kaj laboris dum 4-5 horoj ĉiutage por Esperanto ekster mia profesia okupo.

La “Faraono”-n mi tradukis dum duona jaro, komparante la polan originalon kun la franca traduko. Komence mi pripensis ĉu traduki “Quo vadis”, sed la “Faraono” estis pli facile tradukebla. Kiam mi tradukadis, mi tradukadis seninterrompe, forlasante kaj krucsignante malfacilajn frazojn aŭ esprimojn. Ilin mi poste speciale esploris helpante min per germana, rusa kaj franca vortaroj. Sed venu kun mi, sinjoro, tuj mi montros al vi interesan restaĵon el miaj Esperantistaj tempoj…”

Ni transiras en lian laborejon. Mi estas scivola kaj ĉirkaŭrigardas. Li haltis antaŭ la skribtablo kaj diras: “Jen mia eltrovaĵo! Tiu ĉi skribtablo jam kvarfoje estas alikonstruita laŭ mia deziro, meze la maŝino, ambaŭflanke specialaj klapoj por vortaroj kaj tradukaĵoj, la tutaĵo estas kunmetebla. Tre sprita kaj bela, ĉu ne? Iu amiko iam skribis noveleton pri tiu ĉi mia skribtablo — la Esperantisto Krukowski — kaj priskribis la ĉagrenojn de la lignaĵisto, kiu devis fabriki tian kuriozan skribtablon. La historio finiĝas en frenezulejo… bedaŭrinde mi perdis la manuskripton…”

Mi volas fari kelkajn demandojn al li, sed li vigle plurakontas. Ofte li perdiĝas en detalojn, jen pri la stilo, pri sia propra vidpunkto koncerne la malperfektecon de Esperanto, jen pri personaj travivaĵoj.

“Por havi bonan stilon, nepre estas necese koni minimume tri diversajn lingvojn, al si malparencajn. Kial ekzemple ni havis inter la slavoj tiom da bonaj stilistoj? Ĉar ili ĉiuj scias minimume du lingvojn!

Mian simplan stilon mi multe dankas al mia rusa instruisto, kiu ne toleris du akcesorajn frazojn sinsekve. Li estis terure pedanta, sed li sukcesis alproprigi al mi facilan stilon kaj simplan esprimmanieron. Ekzemple mi evitadis en miaj verkoj laŭeble la kunmetitajn formojn estas -inta, estis -inta, kaj uzis simplan -is. La tradukado de bonstilaj literaturaĵoj, precipe polaj, formis la lingvon Esperantan —”

“Kaj la originala verkado?”

“Mi kredas ke la lingvo profitas pli multe per tradukado ol per libera originala verkado. La originala verkisto ĉiam iel povos “eltiri” sin, li simple ne uzos malfacilajn esprimojn aŭ simple ellasos aŭ aliajn donos… sed—” li interrompas sin, “kiel ĉio ĉi povus vin interesi? Mi ne estas plu Esperantisto, tion vi nepre akcentu en via intervjuo, eĉ mi havas ideojn tute nefavorajn al Esperanto, tamen mi ne volas malkuraĝigi vin per miaj paroloj: batalu por via afero!”

El mia buŝo volas elflugi cent demandoj. Kial tiu ĉi afabla sinjoro, kiu senĉese rakontadas al mi pri la glora kaj samtempe malfacila pasinteco de la lingva suĉinfano Esperanto, kial li, la patro de la esperanta stilo, li, de kies lipoj ni lernadis uzi la lingvon, diable — fulmtondre — kial li ne estas plu inter ni…???

Ĉar — jes — tion precize li diris! ĉar laŭ lia opinio Esperanto ne progresas…! 

Hoho! Tiu ĉi sinjoro Kabe, kiu estas tia meritplena veterano el la taĉmento 1903, malgraŭ sia absoluta izoleco eksentas de tempo al tempo la “verdan blovon” de la nuntempo. Jen iu gazeteto, libreto ekflugas sur lian skribtablon. Li scias ekzemple, ke nun mortis nia kara Prof. Cart kaj… kaj… sed tio restu sekreto!.. en la jaro 1927 li ekturnas la butonon de sia radioaparato! Liajn orelojn atingas la voĉoj de la Esperantistoj kunvenintaj dum la Varsovia Postkongreso en la Urba Salono, dissendataj de la Varsovia stacio!

“Kvazaŭ mi estus denove en Esperantujo…” li rakontas. “Ili restis la samaj, kvazaŭ mi forlasus hieraŭ Esperanton, nenio ŝanĝiĝis, ili parolas, paroladas, paroladas ĉiam la samon, ĉiam la samon… Kompreneble estis ja kelkaj, kiuj parolis kun senco kaj sciis paroladi…”

Li mantuŝas sian buŝon kaj mentonon kvazaŭ enpense kaj diras: “La Esperantistoj, jes, ili havas multajn mankojn. Antaŭ ĉio ili ne scias sian lingvon! Ili tiel malbone parolis! (ekzemple, sur ŝipo sur Ĝeneva lago), ke mi petis paroli al mi en nacia lingvo kaj mi respondos Esperante. Mi memoras dum iu universala kongreso diversajn paroladetojn. Ĉiu pledis per sia profesio: do pastro, ke Esperanto estas nepre necesa por pastroj, oficiro ke por oficiroj, komercisto ke komercistoj lernu Esperanton ktp. kaj poste mi parolis: Mi opinias ke Esperanton plej necese devas lerni la Esperantistoj mem!.. kion kvitancis la kongreso per granda aplaŭdo”.

Sinjoro Kabe estas tiel diskreta ne demandi min pri la hodiaŭa stato koncerne la perfektecon de niaj karaj samideanoj. Ho, tiuj “verduloj”! Kabe komencas rakonti pri la strangeco de la tipoj, kiaj amase svarmas en nia movado. Sed poste li denove interrompas.

“Sed kial mi rakontu al vi tiajn malkuraĝigajn aferojn? Mi ja estas ne plu Esperantisto, eĉ kontraŭulo via! Tamen, kara sinjoro, mi ne volas malhelpi la Esperantistojn: batalu por via afero!” li diras kun ĝentila gesto.

Iam venos, li pensas, nova geniulo, kiu kreos la veran solvon de la lingvo-problemo. Esperanto ja ne estas tiu ĉi solvo. Eble ĝi — tiu mistera plej logika kaj internacia lingvo — venos baldaŭ, eble post 100 jaroj, ĉu li scias? Sed Esperanto…

Tamen, ne malkuraĝiĝu, diras la kontraŭulo Kabe en la jaro 1931, batalu por via afero, Esperantistoj!..
Kaj… Esperanton plej necese devas lerni la Esperantistoj mem! — li diris en la jaro 1906!..

Dum la pluvo torente fluas, fulmoj de tempo al tempo heligas la krepuskan ĉambron, ni parolas pri la malnovaj pioniroj.

La Majstro… 

“Jes, se oni prenas la unuan broŝureton de Zamenhof, kaj trafoliumas ĝin, oni konstatas facile, kiom da laborego kaj talento de plej diversaj stilistoj estis necesa por krei la lingvon envere. Zamenhof toleris ĉiujn disputojn pri lingvaj demandoj… cetere laŭ mia opinio la tuta lingvo por li estis nur rimedo. Por Zamenhof — kaj mi tre bone lin konis — ĉiam estis grava nur la ideo, tiu lia homaranismo. Ĉion alian li toleris, ĉar li devis… Kiel stilisto li estis bonega, ĉar li havis lingvon eksterordinare simplan…”

“Kaj Grabowski?” 


“Mi konis lin bonege. Li havis tiun mankon, ke ĉio kio estis skribita, estis por li sankta. Se li ekzemple pli poste konstatis, ke ĝi estis malbona aŭ erara, li ne povis decidiĝi ŝanĝi ĝin…”

“Kaj vi jam ne ĝisvivis la tradukon de Pan Tadeusz?”

“Ne, tiam mi ne estis plu Esperantisto, tamen mi ricevis la libron kaj havas ĝin. Grabowski ĉiam havis jam la ideon, traduki sian amatan Sinjoron Tadeon. Tio estis ja freneza laboro, des pli ke Grabowski treege fajlis kaj tre precize tradukis, ĉiun vorton pripensis…”

“Kion vi pensas ĝenerale pri la Esperantaj poetoj? Mi bedaŭras ekzemple ke vi ne konas niajn nunajn hungarajn poetojn—”

“La poetoj?”

ekparolas Kabe tre vigle. “La poetoj — mi nun parolas de via Esperanta vidpunkto — tio estas danĝeraj homoj por la lingvo — tre danĝeraj! Ili permesas al si plej diversajn formojn, kiuj ne sekvas ofte ĝustajn regulojn de la gramatiko. Ĉu oni ne povas verki senerare?”

“Mi ne konsentas”, mi diras, “mi ne trovis en la nuna poezio tiajn erarojn, pri kiuj vi parolas—”

“Sed tio ĉi estas ja tute komprenebla, ke la poetoj povas permesi al si diversajn “liberecojn”…”

Kaj post mallonga paŭzo de pripenso li aldonas: “Ĉu vi scias, sinjoro, se mi estus tia via komisaro, mi entute malpermesus tiujn poetojn!..”

Mi ne scias, ĉu li diras tion ŝerce aŭ serioze. Mi rakontas al li pri la hodiaŭa Esperanta literaturo. La lingvo progresis de la jaro 1910. La libro de la jaro 1931 estas skribita en alia evoluinta lingvo. Volonte li akceptos min denove, volonte li orientiĝos en la lingvo de la nuntempo kaj tralegos iun originalan novan verkon kun plezuro…

 “Ho, Kabe, Kabe, Kabe!

Ni lernis de vi lernantknabe kuiri en la stilretorto! Kaj nun vi miros gape,

strabe pri nuna Esperanta vorto!”…

mi murmuras paŝante malsupren la ŝtuparon. La duhora diskutado pri lingvaj demandoj, kiujn mi bedaŭrinde ne povas ĉi tie citi, ankoraŭ zumas en miaj oreloj!

Li — tion mi sentas en mia subkonscio — ne revenos plu al ni. Eble kiam Esperanto eksonos en ĉiuj lernejoj, kiam Ligo de Nacioj diskutos nur en Esperanto, ĉu mi scias?..

Mi nenion scias. Mi nur scias, ke la torenta pluvo malsekigas min ĝishaŭte en tiu ĉi memorinda vespero, kiam mi havis la aŭdace-pekan ideon intervjui lin, tiun unikan eminentulon, kiu restis mortkuŝanta sur la verda batalkampo!..
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

E. J. F.
Literatura Mondo 1931
nr. 7. paĝoj 144–145

[La intervjuinto kredeble estis Jan Fethke, plumnome Jean Forge]

@@@@@@@@

1903 en Varsovio – la granda oscedo

sabato 20 novembre 2010 dalle 21:07

“En la jaro 1887, kiam aperis la unua broŝuro de Dr. Esperanto, mi estis liceano en Varsovio. …”. Legu pri la unua renkonto de Kazimierz Bein (Kabe) kun Zamenhof …

K. Bein (Kabe)
K. Bein (Kabe)

” … Unu el miaj kolegoj, S.D., granda ŝerculo, aĉetis la lernolibreton, legis ĝin al ni dum la paŭzoj inter la lecionoj kaj uzis sian tutan spritecon por moki la lingvon kaj precipe kelkajn sufiksojn, kiujn li trovis … maldecaj. […] ni estis junaj, la vetero estis bela, ne estas do mirinde, ke la boatveturado sur Vistulo allogis nin pli forte ol nova lingvo; ĉu ne sufiĉe jam tedis nin la antikvaj! 

Pasis 16 jaroj. Kiel abonanto de la angla “Review of Reviews” mi legis tie kun intereso la esperantan kronikon, sed post kelke da monatoj ĝi komencis inciti min. “Kia diablo estas tiu Esperanto, kiun faris en Varsovio iu D-ro Zamenhof, okulisto, same kiel mi?” Mi aĉetis la unuan malgrandan broŝuron de Dr. Esperanto por Poloj, mi prenis de kolego (li tiam ne estis ankoraŭ Esperantisto) la jarkolekton 1896 de “Lingvo Internacia” kaj post kelke da tagoj, ĝustadire post kelkhora laboro, mi jam libere komprenis ĉiajn esperantajn tekstojn sen helpo de vortaro.

Mi jam konis la novan lingvon, mi ekdeziris koniĝi kun ĝia aŭtoro; […] mi iris al la Doktoro, por aĉeti kelke da unuaj esperantaj eldonaĵoj, kiujn li tiam ankoraŭ vendadis en sia loĝejo. D-ro Zamenhof akceptas la malsanulojn de la 4a ĝis la 6a horo, mi do venis tuj post la 6a. La atendejo estis ankoraŭ plena kaj mi devis esti pacienca preskaŭ unu horon. Fine eliris el la kabineto la lasta paciento, kaj kun batanta koro mi min prezentis al la Majstro.

D-ro Zamenhof estis jam iom laca, sed eksciinte pri la celo de mia vizito, li tre afable akceptis min, kaj ni komencis esperante interparolon pri Esperanto. Mi konstatis kun plezuro, ke sen iu ajn peno mi komprenas ĉion; ĉu D-ro Zamenhof same facile komprenis min, mi ne scias, sed mi iom dubas, ĉar de mia konvertiĝo pasis apenaŭ unu semajno. La simpleco kaj natureco de la manieroj de l’ Doktoro tute ĉarmis min; kun streĉita atento mi aŭskultis ĉiun lian vorton kaj mi decidis, ke mi pli ofte … aĉetos esperantajn broŝurojn kaj librojn. Je la 8a horo D-ro Zamenhof komencis oscedi. Timante, ke mi tedis lin, mi tuj lin adiaŭis kaj foriris. Mi ankoraŭ ne sciis tiam, ke nia Majstro ĉiam kaj ĉie oscedas vespere; mi tion eksciis nur poste kaj mi trankviliĝis. “Bone”, pensis mi, “ne mi estis la kulpo”. Sed tute konsolita mi nin eksentis nur dum la Dresdena kongreso [en 1908]: D-ro Zamenhof, tute ne indiferenta je “das ewig Weibliche” [1], oscedis vespere, parolante kun fraŭlino Hedwig Reicher [2] ! […]

—–

[1] “la ĉiam ina” (citaĵo el la dramo “Faŭsto” de Goethe).

[2] la fama aktorino [1884-1971], kiu ludis la rolon de “Ifigenio” dum la reprezentado de la dramo “Ifigenio de Taŭrido” de Goethe dum la kongreso en Dresden 1908.

—–

Fonto: “Rund um die Welt” – “Ĉirkaŭ la mondo”, 1-a jaro 1909/1910, p. 63-64 kaj 110 (la piednotoj tiel en la originalo). Memoraĵo okaze de la “50a datreveno de la naskotago” de Zamenhof.

18 Commenti / aggiungi il tuo commento?

Milokula Kato
Milokula Kato dice:
Tiu oscedado (pro la okcigen-manko) estis klara signo de la komencanta kormalsano.

13 mesi fa

Bernardo
Bernardo risponde:

Ho, dankon MK! Mi komence trovis ĝin nur pli-malpli amuza, sed vi tute pravas, ke ne temas pri neadekvata konduto vid-al-vide de 24 jar-aĝa aktorino, sed pri indiko de malsano.

Interesa ankaŭ la labor-tempo: Du horojn laŭplane, tri horojn fakte (de 16:00 ĝis 19:00)! Kion Z. faris dum la longa resto de la tago? Kial li nur tiom mallonge akceptis pacientojn?

Surpriza ankaŭ, ke Kabe en 1909 tielmaniere “omaĝis” al la “Majstro” okaze de ties 50-jariĝo. Ĉu Z. vere ĝojis pri tiaj intimaj detaloj? Ĉu la kuracisto Kabe ne tuj ekkonis, kion vi ekkonis?

Sekvas ankoraŭ du paragrafoj, kiujn mi ne kopiis, unu pri reformoj proponitaj de Kabe (“terura konservativulo”, pensis mi [Kabe] …) kaj dua, kie ni fine legas iun magran “… mi pli kaj pli intime ekkonis … nian Majstron, ne nur kiel aŭtoron de Esperanto, sed ankaŭ kiel homon, kiel idealiston, kiel noblan viron, kiu ĉiam pensas pri aliaj kaj ĉiam forgesas pri si mem.” Ĉio ĉi ne donas tre entuziasman impreson al mi, sed eble mi eraras.

13 mesi fa 
Bernardo hai modificato questo commento 13 mesi fa.

Stanislavo
Stanislavo risponde:
Mi iom klarigu pri laborhoraro de la doktoro. Ĝi estis tute ordinara por kuracistoj tiutempaj. Ekzemple en la tjumena ĵurnalo “Trudovoj nabat” (1922) oni renkontas jenan anoncon:
“La doktoro Najmuŝin restarigis la akceptadon de malsanuloj pri okulaj malsanoj ĉiutage inter 12 kaj 2 horoj tage kaj inter 4 kaj 6 horoj vespere, krom festotagoj”.

13 mesi fa

Bernardo
Bernardo risponde:
Dankon, Stanislavo. Estas ĉiam grave, ke oni metu historiajn faktojn en la ĝustan tiuepokan historian kuntekston. Nuntempa okulisto almenaŭ en Germanio probable nur escepte povus viv-teni sin laborante nur du ĝis tri horojn tage.

13 mesi fa

desespero
desespero dice:
Superba!
Bolingbroke Mudie, Kabe… la alloga kapablo de W. H. Stead estis mirinda.
http://enesperantujo.blogspot.com/2010/02/la-faraono.html

13 mesi fa

Bernardo
Bernardo risponde:
Jes, precipe pro tio mi rapide kopiis la teksteton – just for you ;-))

13 mesi fa

desespero
desespero dice:
Dankon, Bernardo.

13 mesi fa

Bernardo
Bernardo risponde:
;-) Cetere, vi probable volis referenci al tiu artikolo de vi:http://www.ipernity.com/blog/desespero/289018 kiu pluligas al via hispana artikolo pri Review of Revies http://www.ipernity.com/blog/desespero/289018. Tre legindaj!

13 mesi fa

Stanislaw Rynduch
Stanislaw Rynduch dice:
Dankon Bernardo, pro via analiza kaj kompara laboro, kiun povas aranĝi tre diligenta, tranvila kaj pacienca persono.
Mi esperas, ke viajn ellaboraĵojn rimarkas alian esperantologoj, lingvistoj kaj E-historiistoj.Ĉu vi ne pensis prelegi pri tio dum iu serioza E-aranĝo, ekzemple dum venonta kongreso?Ĉiukaze, mi dankas al vi pro viaj tre valoraj rimarkoj kiujn mi jam en aliaj ellaboraĵoj atente pristudis. ( ke Zamenhof ankaŭ eraris estas nun konstato, ke Li estis nur homo kiel ni)

13 mesi fa

Bernardo
Bernardo risponde:
Dankon, Stanislaw, pro via afabla laŭdo. Al UK en Vjetnamio mi tamen probable ne povos vojaĝi por prelegeti ;-)). Eble okaze de pli loka aranĝo (?).

13 mesi fa

Russ Williams
Russ Williams dice:
Dankon pro la plaĉa interesa anekdoto el nia lingva historio!

13 mesi fa

Bernardo
Bernardo risponde:
Volonte, Russ, dankon. Mi ja nur iom bov-stulte tajpis. La bela stilo estas de Kabe, ne de mi. ;-)

13 mesi fa

desespero
desespero dice:
UV: osced’ bâiller | yawn | gähnen | зѣвать | ziewać
Do Zamenhof celis al la latina: oscitatio
Kaj el kiuj estas la ekzemplaj citaĵoj en PIV? Jen la iom pli kompletigitaj citaĵoj:
«La vortoj, kiujn la lipoj de Marta ripetadis de vespera krepusko ĝis noktomezo, ofte de noktomezo ĝis tagiĝo, estis tiuj enuigaj deklinacioj kaj konjugacioj, super kiuj sur la tera globo ĉiutage oscedas miloj da infanoj», Eliza Orzeszko: Marta (trad. Zamenhof)
«Oni renkontis ankaŭ riveretojn kun deŝiritaj bordoj, kaj malgrandajn lagetojn kun difektitaj akvobaroj; vilaĝojn kun malaltaj kabanoj, kovritaj per nigraj pajlaj tegmentoj, ofte duone forŝiritaj; mizerajn garbejojn, por draŝi la grenon, plektitajn el vergoj kun oscedantaj pordegoj apud dezertaj draŝejoj; jen masonitajn preĝejojn kun defalanta stukaĵo, jen lignajn kun kliniĝintaj krucoj kaj ruinigitaj tombejoj», Ivan S. Turgenev, Patroj kaj Filoj, tria ĉapitro (trad.Kabe)
Marta estas elŝutebla ĉi tie.
Patroj kaj filoj estas rete legebla (dulingve ru-eo), ĉi tie
La zamenhofa traduko de Marta aperis unue en La Revuo, ekde la 26-a numero (2/1908).
Patroj kaj Filoj-n eldonis Librejo Esperanto, Moskvo, 1909.

13 mesi fa

Bernardo
Bernardo risponde:

Fakte, “osced-” nur en UV 1893, en neniu alia parto de la Fundamento. Ankaŭ neniu proverbo kun “osced-” en la Proverbaro Esperanta:http://www.helsinki.fi/~jslindst/proverbaro.html

… oscedantaj pordegoj …, dankon Kabe (bedaŭrinde vi poste pensis kiel Camacho … – dankon MK).

13 mesi fa

Milokula Kato
Milokula Kato dice:
Permesu pluan citaĵon:
“La verda afero oscedigas”
Jorge Camacho
_________________

13 mesi fa

Cezar (Kaiser)
Cezar (Kaiser)pro dice:

Tiaj anekdotoj estas la salo en la supo por tiuj, kiuj efektive interesiĝas pri la historio de Esperanto, ili diras ofte pli ol dikaj volumoj de iu polvosekaj uloj, kiuj tute ne vivas, sed vivante mortas.

Oni imagu tion al si, Zam oscedas vespere, dum ĉeesto de la juna Kabe. Kaj kompreneble, tiu, kiu preskaŭ ĉiam laboras, eĉ ofte nokte, iam ja devas oscedi, ĉu ne? Ankaŭ Zam, la “nelacigebla”, estis homo kaj ne maŝino.

Tial mi tuj faros ligon al mia kontribuo pri Kabe en Karapaco-Panoramo.

8 mesi fa

Mikelo59*
Mikelo59*pro dice:
Vere tre interesa anekdoto! Koran dankegon, kara Bernardo!

8 settimane fa ( link permanente | traduci )

Bernardo
Bernardo risponde:
Mi ĝojas, ke ĝi plaĉas al vi, kiel ĝi plaĉis al mi, Mikelo.

8 settimane fa

PRI REFORMEMO.

IUJ ANSTATAŬ LERNI, PREFERAS REFORMI.

La tempo ŝanĝas ĉion sed ĝi ne hastas. Nur homoj volas ŝanĝi ĉion haste. Ŝanĝo kiu ne plibonigas sed nur damaĝas ne estas ŝanĝo sed katastrofo. Pro tio, kiu vidas nur ĝis sia nazopinto, kiel la viro sube, estas pli bone ke li ŝanĝu nenion. Al ĉiuj estas permesite sonĝi, sed oni ŝanĝu nur kiam la rezulto estos sendube plibonigo, ne katastrofo kiel en la suba foto. Li, kiu kapablas zorgi eĉ ne por la propra sekureco, volas zorgi por la sekureco de Esperanto. Ni estas en bonaj manoj:

safe_image.php.jpeg
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s